GDPR - Dr. Vanilka

GDPR

Za Vaše osobní údaje se považují veškeré informace, na základě kterých je možné fyzickou osobu (dále jen „Subjekt“) přímo či nepřímo identifikovat, např. jméno, příjmení či adresa.

Správce osobních údajů

David Kuthan (dále jen „Správce“), IČO: 02248255, se sídlem Krahulov 49, 675 21 Krahulov.

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

Jaké osobní údaje zpracováváme

  • osobní údaje, které nám poskytnete (jméno, příjmení, titul, apod.)
  • osobní údaje, které zpracováváme automaticky (IP adresa, datum, čas, prohlížeč, apod.)
  • cookies (můžete kdykoliv vypnout v nastavení Vašeho prohlížeče)

Zákonné důvody zpracování osobních údajů

  • plnění smlouvy (osobní údaje získané prostřednictvím kontaktního a objednávkového formuláře zpracováváme pro účely vyřízení dotazu a objednávky)
  • oprávněný zájem (osobní údaje získané prostřednictvím objednávkového formuláře jsme oprávněni používat také pro účely přímého marketingu)
  • souhlas (osobní údaje, ke kterým potřebujeme Váš přímý souhlas, získáváme prostřednictvím registračního formuláře a formuláře pro registrace newsletteru a následně využíváme pro účely přímého marketingu)

Předávání osobních údajů třetím subjektům

Vaše osobní údaje neprodáváme, nesměňuje ani jinak nepředáváme třetím stranám, což se v rámci provozu internetového obchodu nevztahuje na důvěryhodné třetí osoby za předpokladu, že jsou povinny zachovávat důvěrnost o osobních údajích, se kterými přijdou do styku v souvislosti s výkonem výše uvedených činností.

Osobní údaje jsme oprávněni poskytnout v případě souladu se zákonem, vynucování dodržování našich zásad nebo za účelem ochrany našich práv, našeho majetku nebo bezpečnosti.

Údaje, prostřednictvím kterých nelze osobu konkrétně identifikovat, mohou být poskytnuty dalším stranám za účelem marketingu, reklamy či jiného využití.

Jak dlouho zpracováváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu smluvního vztahu, po jehož skončení osobní údaje archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy (až 10 let), v případě dotazu zpracováváme osobní údaje po dobu 1 roku, v případě udělení souhlasu maximálně po dobu 10 let nebo dokud neodvoláte Váš souhlas ke konkrétnímu účelu zpracování osobních údajů. Důvodem pro archivaci osobních údajů je také uplatnění našeho nároku, který i nadále přetrvává (např. vymáhání dlužné částky).

Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má právo vyžádat si informace o tom, jaké, k jakým účelům a po jakou dobu osobní údaje správce zpracovává, z jakých zdrojů údaje získává a kdo má kromě správce k osobním údajům přístup. Správce vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti a poskytne přístup k osobním údajům bez zbytečného odkladu a za přiměřenou úhradu.

Subjekt údajů má právo vyžádat si přístup ke svým osobním údajům, požádat o aktualizaci či doplnění svých osobních údajů, na výmaz svých osobních údajů, požadovat omezení zpracování osobních údajů, pokud neodpovídá jejich přesnost, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale zároveň odmítá jejich výmaz, na přenositelnost osobních údajů, kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo podat stížnost a obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud se domnívá, že je zpracování osobních údajů v rozporu s pravidly ochrany osobních údajů.

Naše kontaktní údaje

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailové adresy info@drvanilka.com.